1

2

Општина Ресен

Години Донатор Донации Износ
2016 N/A Реконструкција на Градскиот Водовод со замена на постојните азбестни со нови PVC профилни цевки. Средствата се обезбедени од ЕИБ преку Владата на Република Mакедонија и од донации од Швајцарската развојна агенција и УНДП. 800.000 евра
2017 Јапонска амбасада

N/A


Влада на Р.Македонија и швајцарска развојна агенција и УНДП
Донација багер за чистење на речни корита и канали

Буџетот на Општина Ресен за 2017 година. Dонациите се планирани во износ од 32.845.775,00 денари и се однесуваат на проектите: -“Електрично осветлување на раскрсница во с.Ц.Двор, изградба на водовод во с.Сливница и асфалтирање на патишта во с. Д.Дупени“;
-“Промоција на енергетската ефикасност кај градбите и заштитата на животната средина- РЕЕВРЕ“;
- Манифестацијата “Преспански Јаболкобер 2017“ -“Проект за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро“. Од кои, само за “Проектот за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро“ се планирани средства во износ од 19.407.525,00 ден.

Од Швајцарската Конфедерација и за проектот “Електрично осветлување на раскрсница во с.Ц.Двор, изградба на водовод во с.Сливница и асфалтирање на патишта во с. Д.Дупени“ износ од 11.450.000,00 од ИПА фондови преку Светска банка.
N/A

N/A


185.000 евра
2018 N/A N/A N/A
2019 Семејството Томас и Марија Росенгрен oд Шведска, а транспортот го обезбедила Канадско-американската епархија.

Грант од ЕУ
Здравствениот дом во Ресен доби донација од медицинска опрема и помагала. Донацијата се состои од канцелариски мебел, болнички кревети, постелнини, апарати, санитетски материјали, инвалидски колички и други помагала за лицата со посебни потреби

Поставување на Фотоволтаични системи, како грант од ЕУ на училиштата „Гоце Делчев“, „Мите Богоевски“ и на ресенската Гимназија „Цар Самоил“
N/A30.000 евра