Јавна расправа на тема: „Обезбедување квалитетна вода за пиење, канализација и одвод на отпадни води“

Јавна расправа на тема: „Обезбедување квалитетна вода за пиење, канализација и одвод на отпадни води“