Здружението на граѓани МЕДИА ПЛУС објавува ЈАВЕН ПОВИК

Здружението на граѓани МЕДИА ПЛУС на ден 30,03,2020 година ги повикува сите свои членови и заинтересирани граѓани да дојдат на закажана седница на Собрание.

Седницата се закажува за ден 15.04.2020 година (среда) во просториите кои ги користи  Здружението на улица Петта Партиска бб во Штип.

Седницата ќе започне во 10.00 часот.

На седницата ќе се разгледуваат неколку точки, по следниов дневен ред, и тоа:

  1. Одлука за избор на нови членови на собрание
  2. Ажурирање на листа на членови на Собрание-Регистар на членови на собрание
  3. Ќе се изврши нов избор на застапник по закон на здружението

Но исто така ќе се разгледа и финасискиот и наративнот извештај за 2019 година.

Јавниот повик е објавен на:

-Веб страна : www.mediaplus.org.mk

-Огласна табла

-Архива

 

 

 

 

 

Датум: 30.03.2020 година                                                    Здружение на граѓани

МЕДИА ПЛУС