Референдумот е облик на непосредно изјаснување на на граѓаните