Медиа Плус има потреба од услуга аудио прилози со текст за веб

Дата на објава: 01.07.2021

Број на стории – 6

Период на изработка – 15.07.2021-30.12.2021

Прилозите треба да бидат изработени во мултимедијална форма, односно да содржат текст, фотографии, инфографици и адаптиран аудио материјал за објава на национално радио во координација со проектен соработник, заради исполнување на целите на проектот со наслов „Утопија? Бистри води Зелен Исток„

Рок на доставување на понудата 5 работни дена од денот на објавата, односно до 08.07.2021.

Понудите можат да се достават електронски на е-маил: info@mediaplus.org.mk , по пошта на адреса ул. Петта Партиска Конференција бб Штип, или лично на рака во просториите на Медиа Плус.

Предност при изборот ќе имаат понудите со најниска цена.

Лице за контакт: Весна Коловска- проектен соработник и организатор на продукција, e-mail: info@mediaplus.org.mk

Медиа Плус