Медиа Плус има потреба од услуга за Продукција на видео стории

Дата на објава: 01.07.2021

Број на видео стории – 2

Период на изработка – 15.07.2021-30.12.2021

Видео сториите треба да бидат изработени во координација со проектен соработник, заради исполнување на целите на проектот со наслов „Утопија? Бистри води Зелен Исток„

Рок на доставување на понудата 5 работни дена од денот на објавата, односно до 08.07.2021.

Понудите можат да се достават електронски на е-маил: info@mediaplus.org.mk , по пошта на адреса ул. Петта Партиска Конференција бб Штип, или лично на рака во просториите на Медиа Плус.

Предност при изборот ќе имаат понудите со најниска цена.

Лице за контакт: Весна Коловска-проектен соработник и организатор на продукција, e-mail: info@mediaplus.org.mk

Медиа Плус