Медиа Плус има потреба од услуга за Продукција на истражувачки стории

Дата на објава: 31.12.2019

Број на стории – 3

Период на изработка – 15.01.2020-30.05.2020

Сториите треба да бидат изработени во мултимедијална форма, односно да содржат текст, фотографии, инфографици и адаптиран аудио материјал за објава на национално радио.

Рок на доставување на понудата 5 работни дена од денот на објавата, односно до 10.01.2020.

Понудите можат да се достават електронски на е-маил: info@mediaplus.org.mk , по пошта на адреса ул. Петта Партиска Конференција бб Штип, или лично на рака во просториите на Медиа Плус.

 

Предност при изборот ќе имаат понудите со најниска цена и истите да бидат без ДДВ.

 

Лице за контакт: Весна Коловска-проектен менаџер, e-mail: info@mediaplus.org.mk

Медиа Плус