Преглед на поактивни граѓански организации во Штип


Овој документ ги содржи податоците, поважните документи со кои работат граѓанските организации во Штип, како и нивните искуства и ставови за комуникацијата со Општина Штип. Содржани се детали за област на делување, реализирани проекти и публикации, кои можат да помогнат за запознавање со работата на граѓанскиот сектор и експертиза на граѓанските активисти.