Штип нема јавно ве-це, но има влезови што служат како градски тоалети

Инфографот е дел од проектот ,,Реагирај на вистинското место што го спроведува „Медиа Плус“ ,финансиран од Фондацијата Отворено Општество-Македонија„

Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено Општество-Македонија.