Моја општина и јас граѓанинот

Наслов на проектот:

“Моја општинa и јас граѓанинот”

 

Носител на проектот:

Здружение на граѓани Медиа плус

Адреса ул.25 Мај бр.18

поштенски број и град 2000 Штип

 

Период на реализација :

01.08.2015год. – 31.07.2016год.

 

e-mail: info@mediaplus.org.mk

Носител на проектот:

Здружение на граѓани Медиа плус

Адреса ул.25 Мај бр.18

поштенски број и град 2000 Штип

 

Период на реализација :

01.08.2015год. – 31.07.2016год.

 

e-mail: info@mediaplus.org.mk